ที่มาของโครงการ

       เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมานั้นก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงด้านการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่

       มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา(วพย.) ร่วมกับหน่วยทหารและเภสัชกรจิตอาสา ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านสุขภาพและการใช้ยาของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปัญหาสำคัญคือ การขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์สำหรับบำบัดและบรรเทาอาการในเบื้องต้น ภาวะความเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนัง และการขาดความรู้ที่ถูกต้องในการประเมินสภาพความเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน การใช้ยาอย่างถูกวิธี รวมไปถึงการจัดการด้านยาและสุขภาพในโรงเรียน

       นอกจากนี้ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่เสี่ยงภัย ห้องพยาบาลและตู้ยาประจำโรงเรียนไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งสำหรับนักเรียนและคุณครูเท่านั้น หากแต่ยังเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยสำหรับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย เนื่องจากการสัญจรไปมามีความเสี่ยง

มูลนิธิ วพย. จึงจัดทำโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อระดมทุนในการ

 • จัดหาตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 • จัดทำหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย (ฉบับภาษาไทย-มลายู)
 • จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรในพื้นที่
 • จัดทำเว็บไซต์ ตู้ยาโรงเรียน.com เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านยาและสุขภาพให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

 

 

 

รายชื่ออาสาสมัคร

ผู้ใหญ่ใจดีที่ปรึกษาและกำลังใจ(ที่ปรึกษา)

 •  ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
 • ศาสตราจารย์ ดร. ภักดี โพธิศิริ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 • อาจารย์ มานิจ  สุขสมจิตร
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ
 • รองศาสตราจารย์ ภญ. ธิดา   นิงสานนท์
 • นายแพทย์ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
 • ภญ.อ.ดร. อินทิรา กาญจนพิบูลย์
 • ภญ.ดร.ศนิตา หิรัญรัศมี
 • พี่มุก (ไข่มุกข์ ปั้นแดง)

ผู้นำก่อการดี (ผู้จัดทำและดูแลเว็บไซต์ )

 • บรรณาธิการเนื้อหา 
  • พี่แจน (ภญ.มนธีรา ยอดวัลลภ)
 • บรรณาธิการเทคนิค
  • พี่อุ๊ (ภูมิศักดิ์ ชุมศรี)
 • นักเขียนประจำ
  • พี่แจ็ค (ภก.ศรายุทธ ทัฬหิกรณ์)
  • พี่โบว์ (ภญ.สุพรรณิการ์ ประทีปจรัสแสง)

อาสาก่อการดี (อาสาสมัคร)

 • น้องๆนักศึกษา
  • พี่อาร์ต (ณัฏฐชัย  พิมพ์ธนากานต์)
  • พี่เป้ (นัฐพล  บูชา)
  • พี่เดีย (นาเดีย  เจะเอาะ)
  • พี่เจล (ปัณณวิชญ์  โชติเตชธรรมมณี)
  • พี่อ๋อ (พิทยาทร  ชวาลิต)
  • พี่บุ๋ม (ชนิกา  อยู่กลั่นเถื่อน)
  • พี่พิม (ณิชารีย์  ศรีดุรงคธรรมพ์)
  • พี่ฟาน (ดนยา  แก้วโชติ)
  • พี่ออม (รวิวรรณ  นาครินทร์)
  • พี่เล้ง (สุริยาพร  สุทธิธรรมานนท์)
  • พี่ไต๋ (ฐปนน อิศระภิญโญ)
  • พี่ไผ่ (สุทธิโรจน์ วชิรเดชเสถียร)
 • อาสาสมัคร
  • พี่วัฒน์ (ปิยวัฒน์ บุสดี)
  • พี่ป้อม (วิรัลฐิตา ประเสริฐไทย)
  • พี่ตุ๊ (วิษณุ เมืองอินทร์)
  • พี่อัพ (กฤตเมธ วรเชฐวราวัตร์)
  • พี่จอย (สุกัญญา กาวงษ์กลาง)

ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์