ตู้ยาโรงเรียน


เกร็ดความรู้

ยาลดไข้ บรรเทาปวด - พาราเซตามอล

พาราเซตามอล (Paracetamol)

 
ยานี้ใช้สำหรับ   บรรเทาอาการไข้และอาการปวดระดับเล็กน้อยถึง ปานกลาง
รูปแบบยา         ยาเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม
                       ยาน้ำ ความแรง 120 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตรวิธีใช้ยา       
น้ำหนัก (กิโลกรัม) รับประทานครั้งละ รับประทานวันละ
10-15 1 ช้อนชา ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
16-25 2 ช้อนชา หรือ ครึ่งเม็ด ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
26-35 3 ช้อนชา ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
มากกว่า 35 4 ช้อนชา หรือ 1 เม็ด ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง

หมายเหตุ นอกจากรูปแบบยาน้ำยาพาราเซตามอลยังมีรูปแบบที่เป็นยาแขวนตะกอนด้วย ซึ่งจะมีความแรงมากกว่ารูปแบบยาน้ำ 1 เท่าตัว คือ เท่ากับ 250 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร ดังนั้นขนาดในการรับประทานจะน้อยกว่ารูปแบบยาน้ำครึ่งหนึ่ง)   

ข้อควรระวัง   

เอกสารอ้างอิง
1. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา. คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา; พ.ศ. 2553. หน้า 114-115

 
 


ร่วมสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)