เกร็ดความรู้

ตู้ยาโรงเรียน ความจำเป็นของลูกหลานเรา

           เราคงคุ้นเคยกับตู้ยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นต้องมีไว้ทุกๆบ้าน เพื่อที่ในยามเจ็บยามป่วยเราก็สามารถพี่งพามันได้ในเบื้องต้น และในหลายๆกรณีก็เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้อาการของผู้ที่ป่วยไม่รุนแรงมากจนเกินไปนักเมื่อไปถึงมือแพทย์เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้องในขั้นถัดไป

            เฉกเช่นเดียวกับ ”ตู้ยาสามัญประจำบ้าน” ที่ต้องมีไว้ในทุกบ้าน “ตู้ยาโรงเรียน” ก็ควรมีประจำไว้ในทุกๆโรงเรียนทั้งนี้เพราะลูกหลานของเราที่จะเติบใหญ่มาเป็นบุคลากรที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตนั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งการมีอยู่ของตู้ยาโรงเรียนนั้นไม่ใช่สักแต่ว่ามี หากแต่ต้องประกอบด้วยหลักการที่สำคัญซึ่งจะส่งผลถึงการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งได้แก่

1.    ความปลอดภัย คือ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงในการจัดตู้ยา เพราะถึงแม้ยาจะมีคุณอนันต์แต่ก็ทำให้เกิดโทษมหันต์ได้หากหยิบใช้ผิด หรือ ใช้ยาเสื่อมคุณภาพ

2.    มาตรฐานคือ มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่จัดเก็บยาที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของยาให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาดเป็นระเบียบ เป็นต้น

3.    ความพอเพียง คือ มีบุคลากรที่มีความรู้ในการวินิจฉัยโรค และการป้องกันอย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงมีการจดบันทึกประวัติความเจ็บป่วยและการใช้ยา เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาและการเกิดโรค และดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพื้นฐานไว้ประจำได้เพียงพอต่อการใช้งาน 

              เมื่อเราทราบ 3 หลักการที่สำคัญแล้ว ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและเหมาะสมที่จะอยู่ในตู้ยาโรงเรียน ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องรู้และจัดหามาเตรียมไว้ เพื่อใช้ในยามที่เด็กเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุโดยดูจากรายการยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานที่ควรมีในตู้ยาโรงเรียน จัดทำโดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา โดยยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวสามารถหาได้จากร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่มีเภสัชกรประจำอยู่ ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาเรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจากเภสัชกรได้อีกด้วย

            จากนี้ไป ตู้ยาโรงเรียน จะกลายเป็นตู้ยาที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับเด็กๆ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้นได้ยามเมื่ออยู่ในโรงเรียน และเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น คุณครู ผู้บริหารโรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือดูแลรักษา “ตู้ยาโรงเรียน” กันต่อไป

 

 


ติดต่อเรา | แผนผังเว็ปไซต์
เข้าสู้เว็บไซต์